ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 2


นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2


สืบค้นงานวิจัย


ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ สถาบันฯ
รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ระบบประกันคุณภาพ IVEQA

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


โดย นายจักรินทร์ คงสิบ
ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ

การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor


จึงนำผลงานทางวิชาการดังกล่าวเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 ธันวาคม 2566 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ

-------------------------  ดาวน์โหลดเพิ่มเติม --------------------------------
 การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor

Copyright © 2015 Institute of Vocational Education Central Region 2
>>>