ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 2


นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2


สืบค้นงานวิจัย


ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ สถาบันฯ
รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ระบบประกันคุณภาพ IVEQA

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลงานของนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดรม ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ
เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
จึงนำผลงานทางวิชาการดังกล่าวเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 16 ตุลาคม 2560 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ

-------------------------  ดาวน์โหลดเพิ่มเติม --------------------------------
 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 บทคัดย่อ
Copyright © 2015 Institute of Vocational Education Central Region 2
>>>