logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ NCVET5
 • เข้าสู่ระบบ


 • Drownload File fullpaper

  Drownload File Proceeding

  Click...Drownload File fullpaper Click...Drownload File Proceeding

 • ช่องทางรับชมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการฯ ทาง youtube Live


  NCVET5 Ibtech Room 1 NCVET5 Ibtech Room 2
  NCVET5 Ibtech Room 3 NCVET5 Ibtech Room 4
   
  NCVET5 Ibtech Room 5  

 • ขั้นตอนการลงทะเบียน • webmaster E-mail : lopburi09@vec.mail.go.th || Admin Email : manoch@lbtech.ac.th
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 (323 ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 0 36425 113)